Phụ Nữ Và Giác Ngộ Không Phân Biệt Giới Tính Trong Quan Kiến Kim Cương Thừa


PHỤ NỮGIÁC NGỘ KHÔNG PHÂN BIỆT GIỚI TÍNH
TRONG QUAN KIẾN KIM CƯƠNG THỪA
Vô Úy – Drukpa Việt Nam

Nguồn: Bài viết cùng tên đọc tại Hội nghị ni
giới
Phật giáo quốc tế tổ chức tháng 1 năm 2010 tại Việt Nam

Đánh giá

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top