Nhân Tướng Học

Nhân tướng học hay Tướng số là các “thuật xem tướng và xem số để đoán về vận mệnh, may rủi.” Các thuật này được thiết lập dựa trên giả định rằng các dữ kiện về tướng (khuôn mặt, các đường chỉ tay, các nốt ruồi, dáng đi, vân vân) hoặc các dữ kiện về số (thời điểm ra đời, thời điểm ra đời của người thân trong gia đình, thời điểm mất của người thân trong gia đình, vân vân) có thể cho biết thông tin về quá khứ, tương lai

Scroll to Top