Điếu Văn Tưởng Niệm Hoà Thượng Thích Quảng Đức Đọc Trong Lễ Tưởng Niệm Đầu Tiên Tại Chùa Ấn Quang

ĐIẾU VĂN
TƯỞNG NIỆM


HÒA THƯỢNG
THÍCH QUẢNG ĐỨC


(Của
GHPGVNTN đọc trong lễ tưởng niệm đầu tiên tại chùa Ấn
Quang
)

Nam
Đức Phật Di Đà


lời đại nguyện độ mà chúng sanh

Hôm
nay đệ tử chí thành

Cầu
ngày cứu vớt chúng sanh Ta Bà

Cũng
vì giữ đạo Thích Ca

Bảo
tồn
Đạo pháp lập ra nguyện này.

Kính
lạy Thầy Giác linh Quảng Đức

Đến
ngày nay nguyện lực đã tròn

Để
lời tâm huyết chúng con

Tuổi
già
nào nệ mất còn tử sanh

Cũng
tôn giáo đấu tranh

Giết
người, Phật tử Huế thành chết oan.

Phật
lịch hai ngàn năm lẻ bảy

Thầy
nguyện ngày mùng tám tháng tư

Tháng
nhuần sau chót giả từ

Thập
phương
bổn đạo y như nguyện này

Tôi
nay phát nguyện quy Tây

Nguyện
năm Quý Mão Phật ngày Đản sanh

Mặc
ai thế sự đấu tranh

Thân
tôi quyết chí tu hành vững tâm

Nhớ
câu vô thượng thậm thâm

Trăm
ngàn muôn kiếp khó tầm cho ra

Bổn
Từ Phụ Thích Ca

Chỉ
tu đường Đạo khỏi sa luân hồi.

Người
đời ám muội lắm ôi !

Sanh
già bệnh chết thảm thôi muôn phần

Nếu
ai thương tiếc bổn thân

Quyết
tâm
tu niệm chẳng cần lợi danh

Cõi
đời oanh liệt đua tranh

Một
mai nhắm mắt có thành chi đâu

Nực
cười cuộc thế hiểm sâu

Giết
người diệt Đạo thì đâu còn gì.

Thấy
trong Phật giáo lâm nguy

Tôi
liền phát nguyện kể gì tấm thân

Khuyên
trong bổn đạo xa gần

Tôi
làm gương mẫu đốt thân cho rồi

Mong
cho mãn nguyện mới thôi

Khiến
cho Chánh phủ phục hồi nhân tâm

Nếu
người lãnh đạo cho dân

Phải
mau sáng suốt theo năm nguyện này.

Một
Phật giáo xưa nay


cờ quốc tế tung bay khắp miền

Hai
Đạo Phật loan truyền

Tự
do
tín ngưỡng đặng yên tu hành

Ba
là đừng có tung hoành

Bắt
người vô tội tu hành khảo tra

Bốn
Phật giáo nước nhà

Tự
do
truyền giáo chẳng thiên bên nào

Nếu
người đức cả chí cao

Chẳng
phân giai cấp Đạo nào cũng như

Năm
pháp luật vô tư

Tìm
ra
thủ phạm căn cư đền bồi

Nghiêng
mình
trước vị chết rồi

A?
năn chịu tội luân hồi muôn năm

Nếu
người trí thức chánh tâm

Bụng
làm dạ chịu đổ thầm cho ai

Để
đời mai mỉa hậu lai

Hại
người trời hại đọa đầy phải cam

Thấy
đời đạo giáo còn tham

Đạo
mình trọn hưởng thì làm sao an


đời lắm sự thế gian

Tôi
nay thiêu đốt để ngàn năm sau

Tu
hành
chẳng nệ thấp cao

Miễn
trọn đạo quả nào cũng xong

Nguyện
cầu Phật Pháp đại đồng

Hòa
bình thế giới theo giòng Thích Tôn

Giữ
gìn
Phật Pháp trường tồn

Việt
nam
bất diệt Phật môn duy trì.

Bốn
là tôi nguyện như lời

Cầu
cho đất nước đến nơi thanh bình

Nhân
dân
an lạc mừng vui

Thân
tôi dẫu có đốt thui cam đành

Không
còn úy tử tham sanh

Miễn
cho toại nguyện nên danh đạo mầu.

Năm
nay Quý Mão bắt đầu

Tháng
giờ Ngọ đến ngày hai mươi

Đem
thân đến chỗ đông người

Ngã
tư Văn Duyệt tươi cười tự thiêu

Thân
tôi tuổi chẳng bao nhiêu

Sanh
năm Mậu Tuất nguyện tiêu liên đài

Đến
ngày bỏ xác năm nay

Sáu
mươi tuổi tuổi thật rày năm sau

Tu
hành
hiện có Pháp danh

Tỳ
kheo
Quảng Đức để dành đời sau

Thân
này hẩm hút tương rau

Chết
Đạo Pháp có nào sá chi.

Cầu
xin
Đại Đức Tăng Ni

Cùng
hàng bổn đạo đừng thì bi quan

Tuy
rằng thân thể cháy tan

Linh
hồn
nguyện đến lạc bang liên trì

Niệm
rành sáu chữ A Di

Giác
linh
về chốn Liên Trì Lạc Bang

Cầu
hồn
thấy đặng an nhàn

Giác
linh
về chốn tịch quang Di Đà

Đương
thuyền Bát nhã Ma Ha

Tây
phương
trực chỉ Ta Bà giáng sanh.

Nguyện
hồn Thầy đặng nêu danh

Sen
vàng hoa nở quốc thành đến nơi

Thân
này bỏ lại cõi đời

Cầu
cho nhân loại thảnh thơi hòa bình

Tránh
điều quả báo sát sinh

Xa
nơi danh lợi sự tình thế gian

Cõi
đời mộng ảo hiệp tan

Phù
du sống tạm mộ tàn lửa thiêu.

Kính
khuyên nam nữ ân cần

Ráng
lo tu niệm theo gần Thích ca

Nam
Đức Phật Di Đà

Hào
quang
chiếu khắp gần xa của Ngài

Rước
hồn về chốn Liên đài

Độ
cho Tăng chúng tháng ngày vững tu

Dắt
dìu bổn đạo trí ngu

Khắp
nơi nam nữ lo tu an nhàn

Nguyện
hồn về cảnh Niết Bàn

Khắp
cùng thế giới đạo tràng bình yên.

Việt
nam
lịch sử đầu tiên

Đốt
thân kỷ niệm nối truyền hậu lai

Chúng
con lễ bái hằng ngày

Cầu
cho Thầy đặng Liên Đài phong quang

Nam
Tịnh độ Lạc Bang

Dắt
dìu đệ tử Tây phang mau về.

Nam
Việt Nam Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát.

Đánh giá

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top