Con Đường Đến Tự Do Vô Thượng

CON ĐƯỜNG ĐẾN TỰ DO VÔ THƯỢNG
Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ 14
Nguyên bản: THE WAY TO FREEDOM by His Holiness, The Dalai Lama of Tibet
Thorsons An Imprint of Harper Collins Publishers, 1997
Bản dịch Việt ngữ: Liên Hoa – Bản Hiệu đính tháng 5-2006
Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin TP. Hồ Chí Minh 2009

Thực hành Phật
giáo
là tiến hành một cuộc chiến đấu giữa những thế lực tiêu cựctích cực
trong tâm bạn. Thiền giả nỗ lực làm tiêu mòn điều tiêu cực và phát triển, tăng
trưởng
điều tích cực. Những giáo lý trong quyển sách này là để chuyển hóa tâm
thức
; chỉ đọc hay nghe mỗi một đoạn thôi cũng có thể đem lại lợi lạc to lớn.

Đánh giá

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top