Con Đường Căn Bản Đến Giác Ngộ

CON ĐƯỜNG CĂN BẢN ĐẾN GIÁC NGỘ
Bản Văn Bảy Điểm Tu Tâm của phái Kadam
Nguyên tác: Training the Mind and Cultivating Loving-Kindness by Chošgyam Trungpa

Nhà xuất bản Shambhala, 1993
Việt dịch: Trùng Hưng – Nhà xuất bản Thiện Tri Thức, 2001

Đánh giá

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top