Cắt Đức Tham Muốn

CẮT ĐỨT THAM MUỐN
Nguyên tác:“The Door to Satisfaction – The Heart Advice of a Tibetan Buddhist Master”

by Lama Thubten Zopa Rinpoche – Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên

Ít tham muốn có nghĩa là ít đau khổ

Đánh giá

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top