Bốn Sự Thật Và Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo

BỐN SỰ THẬTBA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO
(Phật học cơ bản)
Thích Đức Thắng

BỐN
SỰ THẬT


四諦


(catur-vidhaṃ
satyam)

Tứ
đế
là pháp đầu tiên được đức Phật chuyển pháp luân
nơi vườn Lộc dã cho năm người bạn cũ đã tu khổ hạnh
trước đó với Ngài, sau khi Ngài thành Vô thượng Chánh đẳng
Chánh giác
. Tứ đếgiáo nghĩa cơ bản dùng để giải
thích
mọi hiện tượng nhân sinh vũ trụ được quy nạp từ
thập nhị nhân duyên, là con đường trung đạo duy nhất giải
thoát
sinh tử luân hồi, là những lời dạy đại cương trên
đại thể của giáo nghĩa nguyên thỉ của đức Phật cho cả
Tiều thừa lẫn Đại thừa sau này.

Bốn
sự thật đó là:

KHỔ
ĐẾ
(Dukkha-satya)

TẬP
ĐẾ
(Samudaya-satya)

DIỆT
ĐẾ
(Nirodha-satya)

ĐẠO
ĐẾ
(Marga-satya)

Đánh giá

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top