Bốn Nền Tảng: Những Tư Tưởng Xoay Chuyển Tâm Hướng Về Pháp

BỐN NỀN TẢNG: NHỮNG
TƯ TƯỞNG 

XOAY
CHUYỂN TÂM HƯỚNG VỀ PHÁP

Karma
Khenchen Rinpoche – Liên Hoa Việt dịch

 

 

Khi
chúng ta bắt đầu thực hành con đường của Đức Phật, điều rất cần thiết là phải
xoay chuyển tâm ta hướng về Pháp. Điều này được hoàn thành bằng cách nương tựa
vào Bốn Tư tưởng là những nền tảng chung cho việc thực hành của ta. Tất cả
những Đạo sưThành tựu giả trước đây đã từng suy niệm Bốn Tư tưởng này.
Những sự chuẩn bị sơ bộ chuyển hóa tâm hướng về Pháp này thì còn sâu xa hơn cả
thực hành chính yếu.

Bốn Tư tưởng đó là: 1)
Sự Tái sinh Làm Người Quý báu, 2) Sự Vô thường và sự Chết, 3) Nghiệp, Nhân và
Quả, và 4) Những Lỗi lầm của Sinh tử.


Đánh giá

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top