Ánh Sáng Á Châu – The Light Of Asia

ÁNH SÁNG Á CHÂU – THE LIGHT OF ASIA
Tác giả: Sir Edwin Arnold – Pháp dịch: L. Sorg – Việt dịch: Đoàn Trung Còn
Phật học Tùng thơ 24, Sài Gòn 1965, In lần nhứt
Bản vi tính, sưu tầm và hiệu đính: Nguyên Định , Mùa Vu-Lan 2006, PL 2550

MỤC
LỤC
(Content)

Lời
Tựa 


Preface

About
Author


Notices
of the Light of Asia


1
Đản Sanh và Thời Niên Thiếu (Birth and Youth)


2
Hôn Phối (The Wedding)


3
Ba Tín Hiệu (The Three signs)


4
Từ Bỏ (Renunciation)


5
Tìm Đạo (The search)


6
Giác Ngộ (Enlightenment)


7
Trở Về (The Return)


8
Nhập Niết Bàn (Parinibbana)

Đánh giá

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top